PRIVACYBELEID

ICANN Life Sciences VZW verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beheren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens: de GDPR (General Data Protection Regulation).

WAT IS GDPR?

De GDPR (General Data Protection Regulation) is de nieuwe referentietekst over gegevensbescherming op Europees niveau met als doel het kader van praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens te versterken.De GDPR-regels die Richtlijn 95/46/EG intrekken, zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing op alle particuliere of overheidsbedrijven in de lidstaten van de Europese Unie.Meer specifiek op bedrijven:- die goederen en diensten op de EU-markt aanbieden - Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens over EU-ingezetenen. De regels en verplichtingen van de GDPR zijn van toepassing op de - al dan niet geautomatiseerde - verwerking van persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder identificeerbare natuurlijke persoon wordt verstaan een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.Onder gegevensverwerking in de zin van de GDPR wordt verstaan het verzamelen, inzien, opslaan, manipuleren, vernietigen en raadplegen van gegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR)

Privacybeleid

Deze site is uitsluitend bestemd voor beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die hebben ingestemd met de verwerking van hun Persoonsgegevens (hierna "Persoonsgegevens" genoemd) door de VZW iCANN Life Sciences, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Victor Hugostraat 175, (hierna "de VZW" genoemd) voor de doeleinden die in dit Beleid Persoonsgegevens zijn aangegeven. Als u geen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent, verzoeken wij u deze site niet te gebruiken.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@icannlifesciences.org

De VZW gebruikt uw Persoonlijke Informatie om u wetenschappelijk nieuws en marketingberichten over de producten en diensten van haar partners toe te sturen, alsook om u uit te nodigen voor conferenties, seminars en vergaderingen, met inbegrip van online evenementen.

Door deze pagina te gebruiken, kunt u uw keuze van de therapeutische gebieden die u interesseren en/of de communicatiemiddelen die u wenst te gebruiken voor de mededelingen van de VZW verfijnen, teneinde uw behoeften beter te begrijpen en de mededelingen en aangeboden diensten voortdurend te verbeteren.

iCANN Life Sciences zal uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 8 december 1992, alsmede Richtlijn 95/46/EG en alle nieuwe bepalingen die deze kunnen vervangen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 14 april 2016.

Wij informeren u dat sommige van uw Persoonsgegevens indirect kunnen zijn verzameld via professionele databases die in licentie zijn gegeven aan iCANN Life Sciences door derden.

De VZW kan uw Persoonsgegevens ook verzamelen via uw online of offline interacties om een beter inzicht te krijgen in algemene trends op de database in een geaggregeerd formaat (bijv. om uw voorkeuren te analyseren en te voorspellen), om uw interesses, voorkeuren en meningen als een professional in de gezondheidszorg beter te begrijpen, en om onze communicatie en interactie aan te passen. Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat u ermee instemt dat de VZW u (mogelijk gepersonaliseerde) e-mail- en webgebaseerde mededelingen over de Producten en Diensten stuurt, zoals wetenschappelijke updates, onderzoek, uitnodigingen voor wetenschappelijke evenementen, conferenties, webinars en alle andere mededelingen in verband met haar activiteiten.

U begrijpt dat uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverlener(s) (zoals leveranciers van IT-middelen, onderzoeksorganisaties, marketingbureaus, IT-dienstverleners, etc.) die de VZW bijstaan bij het verwerken van uw Persoonsgegevens (de "Ontvangers"). Sommige van deze Ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die niet hetzelfde niveau van bescherming van Persoonsgegevens garanderen als het land waarin u zich bevindt.

In dat geval heeft de VZW passende mechanismen ingesteld om uw Persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van overeenkomsten inzake gegevensoverdracht gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Voor meer informatie over de landen waarnaar gegevens worden doorgegeven of over de mechanismen voor gegevensoverdracht die worden toegepast, kunt u contact opnemen met privacy@icannlifesciences.org

In ieder geval zijn uw Persoonsgegevens alleen toegankelijk voor het relevante personeel van iCANN Life Sciences VZW of haar dienstverleners en alleen voor de hierboven aangegeven doeleinden.
U wordt ervan in kennis gesteld dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen in het kader van een verkoop, inbreng, fusie of enige andere wettelijke reorganisatie, tenzij u hiertegen bezwaar maakt zoals hieronder beschreven.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden te allen tijde in te trekken. U begrijpt dat indien u uw toestemming intrekt, iCANN Life Sciences niet langer in staat zal zijn u te voorzien van informatie over haar activiteiten. Er zullen echter geen andere gevolgen aan een dergelijk bezwaar worden verbonden. Intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

U wordt ervan in kennis gesteld dat de VZW uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden zal verwerken zolang de VZW niet in kennis is gesteld van uw beëindiging van uw activiteit als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zolang u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden niet intrekt. U begrijpt ook dat uw Persoonsgegevens na deze periode kunnen worden opgeslagen in een archiveringsmodus, uitsluitend om de VZW in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen onder de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

U bent ervan op de hoogte dat u het recht heeft (i) om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, (ii) om te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd of verwijderd, (iii) om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, en vanaf de datum van toepassing (25 mei 2018) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - het recht (iv) om te verkrijgen dat de VZW uw Persoonsgegevens wist ("het recht om vergeten te worden"), alsmede (v) het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat ("dataportabiliteit") en het recht om een beperking van de verwerking te vragen, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

De VZW behoudt zich het recht voor om, in geval van intrekking van uw toestemming, uw e-mailadres te bewaren om de effectiviteit van een dergelijke intrekking van de toestemming te verzekeren.

De hierboven vermelde rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met iCANN Life Sciences VZW via e-mail: privacy@icannlifesciences.org of per post op iCANN Life Sciences VZW, Victor Hugostraat 175 - 1030 Brussel, België. Wanneer u per e-mail contact opneemt met iCANN Life Sciences VZW, kan u gevraagd worden een aantal vragen over uw Persoonlijke Informatie te beantwoorden, zodat iCANN Life Sciences VZW uw identiteit kan verifiëren.

U wordt ervan in kennis gesteld dat u ook het recht hebt een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten - CPVP, Privacycommissie, Persstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02/274.48.00: contact@apd-gba.be